Reformatie: verschil tussen versies

k (Bot: Adding category R/Book)
 
(12 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Deze kerkhervorming in de [[16e Eeuw]] beg­itn met Luthers 95 stellingen tegen de af­laat ([[1517], mislukte po­ging tot re­for­matie van de leer en or­ganisatie van Rooms-Kartolieke Kerk en oorsprong van de pro­tes­tantse Ker­ken. Naast Lu­ther traden Zwingli en Calvijn op met kritiek op het op­pergezag van de paus, ver­we­reld­lijking van de gees­telijheid en kerke­lijke mis­standen. Zij leg­den na­druk op Bij­bel en kerk­va­ders, waaruit werd afge­leid dat de mens het heil niet ver­krijgt door goede wer­ken, maar alleen door ge­loof en genade. An­dere ge­schil­pun­ten be­trof­fen o.a. de sa­cra­men­ten, het pries­ter­schap (al­le gelovi­gen zijn pries­ters) en de scheiding van Kerk en Staat. De breuk werd een feit doordat Rome de diepte van het conflict mis­ken­de en het hou­den van een con­cilie uit­stelde (tot 1545, con­cilie van Trente). Toen was geen verzoening meer mo­ge­lijk, alleen be­strij­ding hetgeen resulteerde in de contra-Reformatie.
+
Gebeurtenis,
  
[[category:R]]
+
Deze kerkhervorming in de [[16e Eeuw]] begint met Luthers 95 stellingen tegen de aflaat ([[1517]]). Het blijkt een mislukte poging tot reformatie van de leer en organisatie van Rooms-Katholieke Kerk maar is wel de oorsprong van de Protestantse Kerken. Naast Luther treden Zwingli en Calvijn op met kritiek op het oppergezag van de paus, verwereldlijking van de geestelijheid en kerkelijke misstanden. Zij leggen de nadruk op Bijbel en kerkvaders, waaruit wordt afgeleid dat de mens het heil niet verkrijgt door goede werken, maar alleen door geloof en genade. Andere geschilpunten betreffen onder andere de sacramenten, het priesterschap (alle gelovigen zijn priesters) en de scheiding van Kerk en Staat.
[[category:Gebeurtenissen]]
+
 
 +
De breuk wordt een feit doordat Rome de diepte van het conflict miskent en het houden van een [[concilie]] uitstelt (tot [[1545]], het [[concilie]] van Trente). Dan is geen verzoening meer mogelijk, alleen bestrijding, hetgeen resulteert in de contra-Reformatie.
 +
 
 +
==Contra-Reformatie==
 +
Vaak wordt de Contra-Reformatie beschouwd als onderdeel van de, in de [[16e Eeuw]] begonnen, Katholieke Reformatie.  Het is het streven van de Rooms-Katholieke Kerk in de tweede helft van de [[16e Eeuw]] en de eerste helft van de [[17e Eeuw]] om het door de Reformatie verloren gegane terrein te heroveren. Op gang gebracht door het [[concilie]] van Trente ([[1545]] - [[1563]]), op geestelijk gebied bevorderd door de inquisitie en de {{nl|jezuïeten}}, op wereldlijk gebied door het Spaanse imperialisme (Filips II). Het dieptepunt in Frankrijk is de Bartholomeusnacht in [[1572]]. In Duitsland wordt het conflict uitgevochten in de Dertigjarige Oorlog.
 +
 
 +
[[Category:R]]
 +
[[Category:Gebeurtenis]]
 +
[[Category:1517]]
 +
[[Category:R/Book]]

Huidige versie van 20 feb 2017 om 06:47

Gebeurtenis,

Deze kerkhervorming in de 16e Eeuw begint met Luthers 95 stellingen tegen de aflaat (1517). Het blijkt een mislukte poging tot reformatie van de leer en organisatie van Rooms-Katholieke Kerk maar is wel de oorsprong van de Protestantse Kerken. Naast Luther treden Zwingli en Calvijn op met kritiek op het oppergezag van de paus, verwereldlijking van de geestelijheid en kerkelijke misstanden. Zij leggen de nadruk op Bijbel en kerkvaders, waaruit wordt afgeleid dat de mens het heil niet verkrijgt door goede werken, maar alleen door geloof en genade. Andere geschilpunten betreffen onder andere de sacramenten, het priesterschap (alle gelovigen zijn priesters) en de scheiding van Kerk en Staat.

De breuk wordt een feit doordat Rome de diepte van het conflict miskent en het houden van een concilie uitstelt (tot 1545, het concilie van Trente). Dan is geen verzoening meer mogelijk, alleen bestrijding, hetgeen resulteert in de contra-Reformatie.

Contra-Reformatie

Vaak wordt de Contra-Reformatie beschouwd als onderdeel van de, in de 16e Eeuw begonnen, Katholieke Reformatie. Het is het streven van de Rooms-Katholieke Kerk in de tweede helft van de 16e Eeuw en de eerste helft van de 17e Eeuw om het door de Reformatie verloren gegane terrein te heroveren. Op gang gebracht door het concilie van Trente (1545 - 1563), op geestelijk gebied bevorderd door de inquisitie en de jezuïeten, op wereldlijk gebied door het Spaanse imperialisme (Filips II). Het dieptepunt in Frankrijk is de Bartholomeusnacht in 1572. In Duitsland wordt het conflict uitgevochten in de Dertigjarige Oorlog.