Kirchröadsjer Sjlajerparade

Algemeen

Elk jaar, sinds 1936, wordt door Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 een sjlajer uitgeroepen tot sjlajer van het jaar. Voor die tijd worden voornamelijk duitse (Keulse en Akense) schlagers gezongen. De organisatie van de sjlajerparade wordt tot 2004 gedaan door Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936, maar daarna ook door KV Burgerlust Eygelshoven en Vasteloavendsverain Kirchroa-West. Als gevolg daarvan heeft de parade een andere naam gekregen.

Met de sluiting van het Hubertushuis vlak na de carnaval van 1990 (mogelijk 1991) wordt de Kirchröadsjer Sjlajerparade verplaatst naar de Rodahal.

De winnaars en deelnemers

Onderstaande lijst is opgebouwd volgens Jaartal, Titel, Artiest. Meer informatie is eventueel te vinden onder de desbetreffende titel. In onderstaande opsomming staan enkele onvolkomendheden:

 1. 1946 heeft volgens de lijst drie winnaars, waarvan de laatste ook in 1945 genoemd wordt.
 2. 1940, 1939 en 1938 hebben telkens twee winnaars. Het genoemde jaartal is het carnavalsjaar van het seizoen dus 1990 in het seizoen 1989 - 1990. De parade vindt meestal aan het einde van het voorafgaande jaar plaats (1989 in het voorbeeld).Het overzicht van de deelnemers is voornamelijk afkomstig van de opsomming uit de tekstbundels die in een aantal keren bij een editie uitgegeven worden.

2020 - 2029

2010 - 2019

2018[6]

Doe vasteloavend - Reënboagkloeb Haander (Mario Biesmans / Wim Ploum), Jans vöal alaaf - Jo Smeets (Jo Smeets / Jo Smeets), Beleëf 't leëve i Kirchroa - Viva la vida Kirchroa (Jo Smeets / Jo Smeets), D'r kuusje - Wiesse Sjwaam (Paul Hermans / Paul Hermans), Jans ejaal - Los mar joa (Los mar joa Kirchroa / Los mar joa kirchroa), Kirchroa is cool - Eveline Moonen (Jo Smeets / Jo Smeets), Dat sjmaat noa mieë - De Sjtèchneëlsjer (De Sjtèchneëlsjer / De Sjtèchneëlsjer), De poete va Kirchroa - Sjpas oane sjtress (Jo Schulteis / Jo Schulteis), 't Is endliech werm vasteloavend - Danny Pouwels (Yeray Diaz - Mario Pouwels - Danny Pouwels / Yeray Diaz - Jill van der Mierden - Mario Pouwels), Dat reegt miech óp - Duo XS (Patrick de Vries / Patrick de Vries), Sjiek en sjtram - Marl & Mathieu (Jo Schulteis / Jo Schulteis), 't Leëve sanst Sirtaki - Reënboagkloeb Haander (Uwe Busse / Wim Ploum), Rocking de musj - Jo Smeets (Jo Smeets / Jo Smeets), Kirchroa mie paradies - Viva la vida Kirchroa (Jo Smeets / Jo Smeets), Sjpas - Wiesse Sjwaam (Wiel Hamers / Jos Daemen), De allersjunste meëdsjer - Eveline Moonen (Jo Smeets / Jo Smeets), De bóks - De Sjtèchneëlsjer (Die Räuber / De Sjtèchneëlsjer), Iech veul miech vasteloavend - Sjpas oane sjtress (Jo Schulteis / Jo Schulteis), Vasteloavend is - Danny Pouwels (Extreme Sound / Danny Pouwels), Jeeste mit noa Kirchroa - Duo XS (Lei de Bruyn / Patrick de Vries - Marcel Amkreutz), Dat is hemet - Marl & Mathieu (Gavin Maurice Sutherland / Mathieu Reintjens)

2000 - 2009

2004[7]

Laach mit (Henk Vannuys), Mit z'n alle noa d'r himmel (Hans Golembiewski), 't Miets (F. Schepers / Chris Herwegh), De biend (Jo Schulteis), Doe bis dat wat iech zuk (André van de Berg / Roger Bertrand), Sambaloavend (Maurice Hinzen / J. Kluter), Sjtiemoeng óp d'r Maat (Leo de Bruyn / Victor Huits), 't Vasteloavendsvirus (Jo Ossen-Es Ossen / Luc Kleynen), Sjnei welt (Frans Stollman / Peter Bartholomé), Iech han de träot, vol mit vasteloavend (Ruud Merx), Doa hei ... hei doa (Ad papousek / Wim Ploum), Hónged joar (Arno Ypelaar), Witste wat vier dunt? Vier junt! (Weerwaas), Plat jekald (Frans Stollman / Peter Bartholomé)

2001[8]

Óh wie sjun wie ós Kirchroa is (Frenk Puts / Theo Roering), Tieëpupsje (Paul Weelen / Jo Schulteis), Marie (Frans Stollman / Peter Bartholomé), Polonaise (Frans Stollman / Peter Bartholomé), www.sjlajer.kr (Weerwaas), Iech bin va Kirchroa (Henk Struver-Leo de Bruyn), Blauwe himmel, wiesse wólke (Hans Golembiewski / Fred Derix), Tsirkes Kirchroa (Plintepuutsjere), Zinge in ós hemet (Marlies Gouder de Beauregard-Mathieu Reintjens / Mathieu Reintjens-Willy Schobben), Kal Kirchröadsj plat (Henk Vanuys / Die Vanuys), Mit d'r kwetsjbül de tsiem en d'r sjelleboom (Luc Kleynen-Nico van Damme-Henk Kuckelkorn), Vier hant kammauw bis ésjermitwoch (weerwaas, arr. Fred Derix Blief zinge va Kirchroa (Hans Golembiewski), Hü junt vier mit d'r kwitsjbül en d'r sjelleboom (Jo Zupancic), Vasteloavend mit diech (Frans Rabuda / Ivo Damen-Pascal Hinzen), Sjong sjlajer (Lidjerverain 't darf jinne naam han), D'r sjilder (Monique Dill / Monique Dill-Peter Bartholomé), D'r lampepoal (Ad Papousek / Fred Derix-Ad Papousek), Kirchroa alaaf (Harry Pantus), Iech wil zoeë jeer inne räuber zieë (Anne-Marie Thuijs), Sjtomme kal (Jo Schulteis), Poes poes poes (Frans Stollman / Peter Bartholomé), Mit vasteloavend bin iech werm lebendieg (Ruud Merx), Hei is 't sjun (Nico Ploum / Nico Ploum-Jos Scholtes-Fred Derix

1990 - 1999

1992[9]

Deze nummers verschijnen ook op micro cassette Kirchröadsjer Vasteloavendssjlajere 1991-1992
D'r sjlajer van 't joar, 36er Rezjements-Marsj, Vol d'rin, Jet apaats, Ja dat hat doch jinne tswek, De bruk va Sjevemet, D'r elfde van d'r ellfde, Huere zieë en sjwieje, Joebielejoems walser, Mit de moel dra, Vuur huere tsezame, De plaat, Veer wöadjer zage, Vunnef moal elf, 't Juupje, Bokkeriejer marsj, Hat deë dat al, Sjpas an 't leëve, Kom óp 't sjuesje, Kiek in shei, kiek ins doa, De vasteloavend in 't ziekfondspakket, Iech wel zoeëjeer ins hoeëgheet zieë.


1991[10]

14 van deze nummers verschijnen op de micro-cassette Kirchröadsjer Vasteloavendssjlajere 1990-1991[11]
Mit ze alle, Mit hód sjtek en rink, D'r Kater, Helpe an de bóks, D'r Oeësterhaas, Doe bis mie breumeltje, Vier zient ze vleie, Karnaval i Kirchroa, Winktersjport, D'r kloneman (2), Häue vier 'ne bul vol jeld, Jinne bla bla bla, Vier zunt inne vliejer, D'r aintseljenger (2), De naas, Iech bin inne kloon, I jidder hoes d'r kloon eroes, Mieng plestiek kan, Mienge allerjruetste sjats, Os Kirchroa, Los d'r kriebel, kriebel zieë, D'r kolder in de bier.

1980 - 1989

uitslag 1988
1988[14]

Ós papajaj die kan bletsje wie inne hónk (Henk Struver / Daan Janssen), Joa wen vuur alleneu (M.H.J. Pelzer / L.J. Pelzer), D'r Proemmeboom (Jo Schulteis / Jo Hanneman), Mit de träote óp noa kirchroa (Thei Peeters / Damescomité van Sankt Löaresje), Mit e jleësje ónger 't neësje (Thei Janssen), Ing wieëtsjaf wieër (Combo de groene long), Kirchroa is d'r himmel óp eëd (Ger Prickaerts), 't is ejaal (Ger Koppers), De kling oere (P. Greven / Jo Sonnenschein), Vier viere éé stönsje langer (Henk Struver), De dikke tsiem (Jo Schulteis / Herman Hirsch), D'r Sjeng (Ger Prickaerts), De harmonie (Rabadatsj), In de büt (sjlajer) (Paul Weële), Wenste in de vreëmde bis (D'r Engelsjroep), Tarie-Tara (H. Simons), Kom doch noa Kirchroa (John Quadflieg / Magda Quadflieg)

1987[15]

D'r knauzetieje, De meëdjes va Kirchroa, 't Juubje mit 't sjtuubje, Wenste jeuch has mots doe diech kratse, Zoeë sjtoots wie iech óp Kirchroa bin, Auwe leem, Mieng stad, Kirchroa Alaaf, Hiemeltsaprement, Vastelovvendsjekke, D'r Jabberdieng, V'r weëde werm wild, Mörje vrug, Hüets doe de tsiem, De sjweiermam, 't Sjunste fès, Aafblieve, Mit vasteloavend is 't hei d'r Wilde Weste, Nog nie woar 't leëve zoeë sjun, D'r kamieël, D'r kloon

1986[16]

Ja went jans Kirchroa sjoenkelt, Tsieng-Boem, Iech han e sjtuk in de biër, Rauwele wauwele, Kloone trekke, Iech kan nit mieë, Ummer mer de naas noa, Kirchroa, doe bis doch zoeë sjun, D'r kingersjlajer, Kiele wiele wiele, Sjpek en ai, 't Tsüpje, 't Pötje en 't dekkeltje, De honderwoed, ' t Pleëtsje óp de welt, D'r Joep (1), D'r jong va Kirchroa, D'r kwetsjbuul, Proetsjmoel, Rabadatsj (lied)

1985[17]

Engele uvveraal, D'r sjtamdusj, D'r permetiekel, Tswai verknalde, Iech han doch koale besjteld, Mie tsoekerdeersje, Mie hats, D'r opa ziene wandelsjtek, Laache zinge sjpringe, Kirchröatsjer jonge, Jrung Long, De träot, O jummieg, Kiets kiets kiets, Iech han inne ek aaf, Ozze Jo

1970 - 1979

1973[18]

Dan ziet met doa de kloone, Wat jeet dat diech doch aa....., De dikke trom, Kirchroa viert Karneval, Puutsje is jing zung!, Mit vasteloavend!, Went Roda sjpelt!, Mit tsiem en klarinet, D'r Aintseljänger, De moeziekkapel!, Ut is werm vasteloavend, Drink broedersjaf mit miech, Et sjönste vuur miesj, Kirchroa os heemetsjtad

1960 - 1969

1950 - 1959

Labelled-vasteloavends-sjlaajer.jpeg

1940 - 1949

0000 - 1939

Berekening Winnaar

In 1988 krijgt elke deelnemer stemmen voor de sjlajer, maar (respectievelijk) ook voor de presentatie. Dat ziet er dan als volgt uit:

Nr Titel Schrijver / Componist Stemmen Score Stemmen Score
1. Ós papajaj die kan blètsje wie inne honk H. Struver / P. Janssen 19 15 150 13
2. Joa, went vier allenäu M. Pelzer / L. Pelzer 80 7 127 15
3. D'r proemmeboom J. Schulteis / J. Hanneman 205 1 213 2
4. Mit de tröate óp noa Kirchroa Th. Peters 80 6 182 7
5. Mit e jleësje ónger 't neësje Th. Janssen 45 9 113 16
6. Ing wieëtsjaf wieër Combo de groene long 184 2 202 5
7. Kirchroa is d'r himmel óp eëd Ger Prickaerts 27 12 166 9
8. 't Is ejaal G. Koppers
9. De kling oere Blieërheidsjer jonge 66 8 200 6
10. Vuur viere e sjtöndsje langer H. Struver 35 10 161 10
11. De dikke tsiem J. Schultheis / Herman Hirsch 26 14 157 11
12. D'r sjeng Ger Prickaerts 8 16 145 14
13. De Harmonie Rabadatsj 111 4 153 12
14. In de but Paul Weelen 173 3 227 1
15. Wenste in de vreëmde bis D'r Engels jroep 33 11 209 3
16. Tarie - Tara H. Simons 27 13 205 4
17. Kom doch noa Kirchroa John Quadflieg / Magda Quadflieg 84 5 174 8
Uitgebrachte stemmen 1203

Uitvoerlokaties

uitvoerlokaties Sjlajerparade

(jaartal heeft betrekking op carnavalsseizoen, niet op jaar van de verkiezing)

Trivia

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

 1. Via Limburg editie Kerkrade dd 20181121 pg 1
 2. https://www.facebook.com/804949246204979/photos/a.804950099538227.1073741827.804949246204979/1850333701666523/?type=3&theater dd 20180311
 3. https://www.facebook.com/wiessesjwaam/ dd 20171112
 4. Via Limburg dd 20181114 pg 19
 5. 1Kerkrade, dd 16-11-16
 6. Achterkant CD volgens https://www.facebook.com/804949246204979/photos/pcb.2167562913276932/2167562276610329/?type=3&theater dd 20181109
 7. Programmaboekje van de Sjlajerparade 2004
 8. Programmaboekje van de Sjlajerparade 2001
 9. Cassettehoesje Kirchröadsjer Vasteloavendssjlajere 1991-1992
 10. Programmaboekje van de Sjlajerparade 1991
 11. Kirchröadsjer Vasteloavendssjlajere 1990-1991
 12. https://www.kgv.nl/Bestand:Labelled-sjlajerparade1988.jpg dd 1988
 13. tekstboekje sjlajerparade 1987
 14. Programmaboekje 1988 met de originele (en vaak incorrecte) schrijfwijze
 15. Programmaboekje van de Sjlajerparade 1987
 16. Programmaboekje van de Sjlajerparade 1986
 17. Programmaboekje van de Sjlajerparade 1985
 18. Overzicht is een archiefstuk van de Rodazangers