KGV:Criteria

Deze pagina bevat de criteria die van toepassing zijn bij de opname van een onderwerp in deze encyclopedie. Deze criteria zijn vastgesteld door Kerkrade, Gisteren en Vandaag en zijn niet voor discussie vatbaar. Zij kunnen alleen door medewerkers van de stichting veranderd worden. Deze criteria zijn niet opgesteld om de lezer te pesten, maar om de gigantische hoeveelheid aan gegevens af te bakenen en duidelijk te maken wat wel en wat niet behandeld wordt binnen deze encyclopedie. In situaties waarin onderstaande richtlijnen niet volstaan, is het oordeel van Kerkrade, Gisteren en Vandaag maatgevend. De gevolgen daarvan zullen daarna hier verwerkt worden.

Algemeen

 1. Onderwerpen worden steeds in de tegenwoordige tijd beschreven. Dit wordt gedaan om de lezer het idee te geven dat de gebeurtenissen beschreven worden door een persoon die het op dat moment meemaakt. Dit maakt de informatie toegankelijker.
 2. Waar mogelijk worden dialect woorden geschreven zoals dat op dat moment gangbaar was. Veel schrijvers hanteren de algemeen geaccepteerde schrijfwijze zoals die in de Dieksiejoneer beschreven wordt. Een aantal niet. Steeds wordt de schrijfwijze van de auteur gebruikt.
 3. Overal waar geen dialect nodig is, wordt het nederlands gebruikt om ook niet-dialect-sprekers de gelegenheid te geven iets over Kerkrade te weten te komen.

Geografie

 1. De kaders van deze encyclopedie wordt ook bepaalt door lands- en gemeentegrenzen. Dit zijn de grenzen van Kerkrade zoals die 1815 tijdens het Congres van Wenen zijn voorbereid en later tijdens het Grensverdrag van Aken op 26 juni 1816 zijn vastgelegd.
 2. Aan bovenstaand criterium wordt toegevoegd: de voormalige gemeente Eygelshoven.

Personen

Opname

 1. De persoon heeft in een Kerkraadse organisatie een bestuurlijk leidinggevende rol vervuld of vervult deze nog steeds. De functies die hiermee bedoeld worden zijn bijvoorbeeld: voorzitter, directeur, etc;
 2. De persoon heeft in een Kerkraadse organisatie een inhoudelijk leidinggevende rol vervuld, of vervult deze nog steeds. De functies die hiermee bedoeld worden zijn bijvoorbeeld: trainer, dirigent, etc;
 3. De persoon is de oprichter van een Kerkraadse organisatie (Onder deze bepaling vallen ook de bouwpastoors van de parochies en parochiekerken);
 4. De volgende beroepsgroepen worden (vooralsnog) niet (alleen vanwege dit beroep) opgenomen: notarissen, lantaarnopstekers, leraren, onderwijzers, docenten, priesters en functionarissen in het mijnbedrijf;
 5. De persoon is benoemd tot een graad in de Orde van Oranje-Nassau.

Inhoud

Van een persoon worden de volgende kenmerken (voor zover bekend) vermeld:

 • Voornaam, Voorletter, Achternaam
 • Geboortedatum, Geboorteplaats
 • Overlijdingsdatum, Overlijdingsplaats
 • Wapenfeiten
 • Gehuwd met (indien van toepassing)
 • Een persoon wordt opgenomen in de categorie/rubriek Personen en in de rubriek die hoort bij de eerste letter van van zijn achternaam. Kijk als voorbeeld, bij Jos Som.

Organisaties

Opname

 1. Een organisatie wordt opgenomen wanneer deze in Kerkrade gevestigd is.
 2. De betreffende organisatie dient minimaal 5 jaar te bestaan. Er zijn situaties bekend waarin onder dwang van deze regel is afgeweken.
 3. Alleen non-profit organisaties opgenomen. Voor profit organisaties zijn aparte sponsor-pagina's beschikbaar.
 4. Een uitzondering op bovenstaande regel wordt gemaakt voor Mijnbedrijven. Toeleveringsbedrijven vallen wel onder die regel.

Inhoud

Van een opgenomen organisatie worden de volgende kenmerken (indien bekend) vermeld:

 • Oprichtings en/of opheffingsdatumdatum
 • Oprichter(s), Oprichtingslokatie
 • Korte Historie-beschrijving
 • Bestuurlijke Leiding (voorzitter, directeur, etc.)
 • Inhoudelijke Leiding (trainer, dirigent, etc.)
 • Eventuele externe Links

Van een opgenomen parochie wordt tevens vermeld:

 1. De bouwpastoor
 2. De patroonheilige en een beschrijving daarvan

Media

Opname

 1. Opname is van toepassing wanneer het merendeel van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de creatieve totstandkoming van het product, uit Kerkrade afkomstig zijn.
 2. Opname is ook van toepassing wanneer het onderwerp van het medium, een van de volgende kenmerken heeft: Kerkrade (of een deel daarvan), een persoon uit Kerkrade, een typisch Kerkraadse eigenschap.
 3. Het type medium is een CD, Single, EP, LP, DVD, Boek, Boekwerk, Scriptie, Bladenserie, SVCD, Schilderij, Ets, Schets
 4. Onder Medium valt ook een uitvoering als een optreden, toneelstuk, filmvoorstelling, etc.

Inhoud

Infrastructuur

Opname

 1. Straatnamen
 2. Spoorlijnen (NS lijnen, huurlijnen, mijnbouw spoorlijnen)

Inhoud

Van een vermelde straat wordt minimaal het volgende vermeld:

 1. De Categorie/Rubriek Straatnamen en de categorie van de eerste letter van de straatnaam. Kijk voor een voorbeeld bij: Pierre Zeijenstraat.
 2. De ligging van de straat ten opzichte van andere straten.
 3. Een eventuele datum van naamgeving. In het geval van officiele straatnamen is dit dus de gemeenteraadsdatum waarop het besluit genomen is.