De biech van 't Frensje

Info: De biech van 't Frensje
Jaar: 0000
Componist:
Schrijver: Hans Keulen
Publiek Domein: Ja
Info: De herkomst is enigszins omstreden. Mogelijk is Jupje Geilenkirchen de auteur, maar dit is niet waarschijnlijk. Frensje = Frans Diederen, in die jaren regelmatig te zien in de carnavalsoptocht, samen met Toon Ries.}
‘t Frens-je moeët ins biechte joa 
en heë woar jans oes 't hüs-je 
en wail heë nit wós wat heë hauw jedoa   | En wail heë dat noch noeëts jauw jedoa
woar heë zoeë sjtil wie e müs-je. 

Zieng modder zaat: Frensje bis mar nit bang | Zieng mam die zeët
en zag mer alles wats-te has jedoa     | Noen han mer mód
d’r heer kaploan, deë weest         | d'r Heer kaploan wees jans jód
mit kinger um tse joa.           | Mit kinger um tse joa

't Frens-je jong noe noa de kirch,     | Heë jong noa jen kirch
zie hats dat woar zoeë sjwoar, 
inne kop zoeë roeë wie blód.
En wie ‘t ziech dróp aa koam,        | En wie heë doa bauw an hem woar
verjong 'm jans d’r mód.          | doe vool 'm jans d'r mod

                      | Heë sjravelet d'r Biechsjtool in
                      | Zoeë sjtil wie ing moes
                      | En dinkt bei ziech: Noen bin iech drin 
                      | Wüer iech noen mer ins droes

D’r heer kaploan zaat: “Frens-je bis mer jaar nit bang, | D'r kaploan deë zeët: noen han mer mod
en zaag mer alles wats-te has jedoa, 
da doert 't biechte jaar nit lang,
en kans-te dierek werm joa.         | Da kanste direk op heem a joa

Zaag alles kot en jod 
en hang nieks drum of draa”
't Frens-je kroog werm mód
en vong mit biechte aa. 

“Iech han ós Biel aan de hoare jerèse 
en ós kling kinke d’r brij óp vrèse”.    | En ós Lien d'r pap óp vrèse
“Bah, Frens-je, me zeët èse, 
kui en peëd die vrèse”. 

                      | Iech dong och e paar moal vlokke
                      | En han ós kats an jenne sjtats jetrokke

Iech han óch inne koelblèch vónge      | Koelblèch = Hód
en inne hónk an d’r sjtats vas jebónge. 
Woa va woar deë hónk? Iech jeleuf dat ich 't roan,
Joa, dat woar d’r ünne, heer kaploan.
 
Bah, Frens-jee, dat is inne vleëjel deë zoë jet maacht, 
Och heer kaploan, iech han miech kapot jelaachd. 
Dat hoefs doe miech nit te zage, 
d’r heer kaploan moeët zelver laache. 

Dan han iech nog e bóchvinke-nès jevónge, 
en doa in loge vunnef kakke-jonge. 
Wie iech heem koam, zats iech ze in inne pot,| Iech zats ze heem in inne blommepot
en angeredaags woare ze allenäu kapot. 

Is dat noe alles wats-te miech has jezaad, 
of haste diech óch nog jet angesj bedaad, 
't Frens-je poetset ziech de naas mit d’r linker mouw, 
wail heë jinne sjnoefplak bij ziech hauw,
 
en zaat dan jans benauwd: 
Heer kaploan, iech han óch ins e verke jeklauwd
Wat, e verke, doe? wie dongs doe dat ? 
Zaag miech ins jauw wie dat jejange hat. 

Ich moeët mit ós Nis noa d’r bekker joa, 
en zoog e verke op de tieëk doa sjtoa,    | Wie iech doe merket dat d'r bekker d'r nit woar
wie iech doe zoog, vrij de baan,       | Klauwet iech miech e verke va Matse-pratsj
klauwet iech miech dat verke va martsiepaan. | 

Iech oos de helf, de anger’ 't Nis 
mer iech don 't nit mieë, dat is jewis. 
Dat is noe alles wat iech han jedoa 
Darf iech noen óp heem a joa ? 

Nee Frens-je, doe móts miech ieëtsj nog zage, 
ofs doe óch sjpiets has uvver die jedrage.  | Haste och reng uvver diech jedaat?
Wat deed diech noen 't mieëtste leed, 
zaag miech doa ins jauw uvver besjeed.    | 

't Frens-je bedaat ziech jaar nit lang 
en zaat dan óch mer dierektemang 
dat lets d’r bekker zich zoeë hauw getsauwd, 
angesj häu iech 'm óch nog inne wek geklauwd

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.