Categorie:Verhaal

Hier kunt u de mooiste/leukste/bijzondere verhalen over Kerkrade vinden.

Koelbótterham

Ee sjtuksje oes de erinneroeng van d'r Martin Krewinkel.
Dis jesjiechte hat 't orkès De Zuldervrung oes Landjraaf je-inspireert ee lidje druvver tse sjrieve:


D‘r pap wirket damaals óp de Willemien, óp der Sjtaat. Zoeë wie zoeë vöal mansluu in die tsiet verdenet heë zie jeld óppen koel. Nè, heë woar jenne óngergronder. Der Cóndes, wie me i Kirchroa an der Coen zaat, wirket óp ee kantoer oavenóp. Heë woar nèmlieg „elektrotechnisch tekenaar“. Alles wat ziech ónger i-jen eëd aaf-sjpellet braat heë jans jenauw i kaat. En dat dóng heë mit jans vöal leefde. ’t Werk braat heë zoeëjaar mennieg moal mit noa heem. Da jóng-e noa ‘t oavend-èse wieër an de tseechenoenge die heë uvverdaags nit hauw veëdieg krèje. Da dórve vuur kinger hem nit sjture den dat woar jans wiechtieg werk! Die tseegnoenge woare damaals zoeëjaar al i drei dee, die moeët me mit ee sjpètsiejel brilsje bekiekke. Dat maachet indruk óp dizze damaals klenge jong.
Lees het volledige verhaal op: Koelbótterham

Gepubliceerd op: 16 oktober 2019Doe het zelf is och nit alles

E sjtuksje oes De Famielje Dingenskirche van d'r Hans Keulen.

't Jeëve lu die van alles versjtank hant. Die heem alle möglieje werksjer zelver dunt. Ze sjtrieche zelver aa, reparere zelver d'r radio, wèsjmasjieng of kaffieë-mölle, of maache dusjer, kèsjer of anger vuurwerpe va hoots óp ing maneer die jinne sjrieëner hön kan verbessere. Zoeng lu zunt tse benaide. Ze sjpare jeld en broeche ~ went jet defekt is ~ nit óp inne fachmaan tse wade. 't Jeëve evvel óch lu die kenne noch jinne naal in de moer houwe. Die hant vuur al dat tsaot werk ee paar linkse heng. Bei 't jeringste wata bei dön heem kapot jeet, mos inne sjrieëner of elektrieker of inne angere fachmaan kome. Nit alling jeet dat jeld koste, evvel ze wade óch döks daag, ieër die lu tsiet hant um tse kome.

D'r kapotte radio

D'r Joep Dingeskirche is óch inne van die. Zicher, heë kan wal heem ee of anger werksje ópknappe, evvel da mos 't jet zieë woa bei heë de heng oes de mouwe kan sjtèche. Woabei heë mit hammer, neël, beesel of zeëg kan werke. Koom hem evvel nit vroage um jet tse tappetsere of jet tse reparere woa jet van elektriesj bei kunt kieke. Ing tsiet jelije is hem doa ing sjun mit passeert. Wie heë óp inne daag heem koam van de daagsjiech, zaat 't Ruesje: "Pap, kiek ins noa d'r radio, deË kloemel deet 't nit".
"Weë hat doa da werm mit zieng knoevele aa jezèse? Jister hat die kis nog jesjpeld. 't Is evvel of d'r duevel 't deet, noa wil iech jeliech noa innen foesbal wedsjtraid loestereen noe is die hoddele kas kapot". Heë duiet óp alle knöp, evvel jinne läut koam d'roes.
Lees het volledige verhaal op: Doe het zelf is och nit alles

Gepubliceerd op: 21 oktober 2018Een wandeling over de markt

Een markt die 200 jaar lang niet of nauwelijks veranderde maar in de afgelopen 20 jaar al vijf keer een nieuw gezicht kreeg. Tijden veranderen en de markt verandert mee.

Inleiding

Maar hoe zag de markt er uit, voordat hij door dat fatale bombardement in 1944 voor bijna de helft in vlammen op ging en werd weggevaagd? En we willen het niet alleen hebben over dàt deel van de markt maar ook over de andere kant, richting "Bergsjtee" en "d'r Zeverens". Hoe zag het centrum er uit toen de oudsten onder ons nog naar de "verwaarsjoël" gingen? Hier en daar kijken we zelfs over de schouders van hun ouders naar de markt en de panden die er toen stonden want het is interessant om dit beeld vast te leggen voor degenen die Kerkrade de moeite waard vinden. In onderstaand verhaal zullen ongetwijfeld onvolkomenheden voorkomen, misschien zelfs fouten. Wellicht is hier of daar de volgorde niet goed, misschien een naam verkeerd geschreven. Let wel, wij hebben het voor meer dan 99% moeten doen met interviews met Kerkradenaren die òf de oude situatie zelf nog gekend hebben òf daarvan zelf al notities hebben gemaakt. Maar ook zij kunnen zich vergissen en we willen u, als geïnteresseerde lezer nadrukkelijk vragen om in de pen te klimmen als er volgens u ergens iets niet goed of onvolledig wordt weergegeven. Stuur uw reactie aan de Historische Kring dan kunnen we dat zo nodig herstellen want we hebben er baat bij dat we een goed en zo volledig mogelijk beeld van de markt bewaren.

De wandeling begint

Je maakt zo'n wandeling natuurlijk niet alleen. Ik heb op mijn tocht door het verleden een aantal mensen meegevraagd: 't Henriette en 't Martha, daarachter liepen d'r Jo, d'r Hans en d'r Karel. Toen we een uurtje op weg waren voegden zich daar nog bij: 't Maria, d'r Hub en 't Enny, d'r Artuur en nog een Jo. Zij hebben verteld, en verteld en verteld...en ik maar schrijven.

Lees het volledige verhaal op: Een wandeling over de markt

Gepubliceerd op: 21 oktober 2018Ondercategorieën

Deze categorie bevat de volgende 3 ondercategorieën, van een totaal van 3.

J

O

T